مطالب سرشیر


ظرفیت بخش كرونا بیمارستان ولی عصر بیرجند تكمیل شد

ظرفیت بخش كرونا بیمارستان ولی عصر بیرجند تكمیل شد

دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه حذف می شود

دفترچه بیمه سلامت از اردیبهشت ماه حذف می شود

۲۵ تیرماه هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشكی

۲۵ تیرماه هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشكی

روزانه تا 350 نفر به بیماران كرونایی دزفول اضافه می شود

روزانه تا 350 نفر به بیماران كرونایی دزفول اضافه می شود

۳۰۰ ناشر متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی قرآن هستند

۳۰۰ ناشر متقاضی حضور در نمایشگاه مجازی قرآن هستند

شیب تند كرونایی خراسان شمالی به سمت سیاهی

شیب تند كرونایی خراسان شمالی به سمت سیاهی

ازدحام جمعیت برای برگزاری مراسم در رود گنگ هند، با وجود كرونا

ازدحام جمعیت برای برگزاری مراسم در رود گنگ هند، با وجود كرونا
برای افزایش امنیت ساختمان

نصب نرده راه پله

نصب نرده راه پله
متخصص عفونی:

كرونا در موج چهارم افراد سن پایین را درگیر می كند

كرونا در موج چهارم افراد سن پایین را درگیر می كند

تجهیز بهداری پتروشیمی

تجهیز بهداری پتروشیمی
سرشیر خامه
سرشیر خامه
سرشیر